top of page

พิธีนพวาร
แด่พระมารดานิจจานุเคราะห์

เพลงของที่ชุมนุม

(ยืน)

โอ้พระแม่ผู้แผ่เมตตา
ต่อบรรดาพึ่งพาอาศัย
พรหมจารีวิสุทธิ์วิไล 
โปรดช่วยให้ลูกผู้วิงวอน
โปรดพิทักษ์เมื่อลูกหนักใจ
ช่วยพ้นภัยโอ้พระมารดร
โปรดนำทางให้ลูกสัญจร
จนม้วยมรณ์ลุถึงวิมาน

บทภาวนานิจจานุเคราะห์

 

พระสงฆ์: ข้าแต่พระแม่มารีย์ ยอดความศักดิ์สิทธิ์ และพรหมจารีนิรมลพระมารดาของลูก พระแม่คือนิจจานุเคราะห์เป็นที่พึ่งและความหวังของลูก

ทุกคน
: วันนี้ ลูกพากันมาพึ่งพระแม่ ขอขอบพระคุณพระแม่ ที่ได้วิงวอนพระหรรษทานนานาประการให้ ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ลูกรักพระแม่ เพื่อแสดงความรักนี้ ลูกขอสัญญาว่าจะรับใช้พระแม่เสมอไป จะพยายามสุดความสามารถ ที่จะนำผู้อื่นมาพึ่งพระแม่ด้วย

พระสงฆ์: ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ผู้เปี่ยมด้วยอำนาจเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า โปรดให้ลูกได้รับพระหรรษทานเหล่านี้ด้วย.

ทุกคน
: โปรดให้ลูกมีกำลังเอาชนะการประจญ ให้มีความรักอย่างสมบูรณ์ต่อพระเยซูคริสตเจ้า ให้ลูกสิ้นใจในศีลและพระพร เพื่อจะได้เจริญชีวิตกับพระแม่ และพระบุตรของพระแม่ตลอดนิรันดร

พระสงฆ์: ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์

ทุกคน
:    ช่วยวิงวอนเทอญ.

 

บทภาวนาก่อนอ่านพระคัมภีร์

พระสงฆ์:  เราจงภาวนา

ทุกคน: ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ พระแม่เสาะหาแผนการของพระเจ้า ในพระวาจาของพระองค์อยู่เสมอ พระแม่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ที่จะได้เห็นแผนการของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงไปในพระบุตร ในขณะที่ลูกฟังพระวาจาของพระเจ้าอยู่นี้ขอพระแม่ประทานความสว่างให้ลูกเข้าใจพร้อมทั้งความกล้าหาญที่จะมอบตัวแด่พระคริสตเจ้า และพระหรรษทานที่จะกระทำภารกิจของพระองค์ต่อไป

 

บทอ่านจากพระคัมภีร์

พระสงฆ์:  บัดนี้เชิญฟังพระวาจาของพระเจ้า

เทศน์ (นั่ง)

 

บทภาวนา

(คุกเข่า)
 

พระสงฆ์: ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระนางมารีย์ พระมารดาของพระองค์ เพียงเอ่ยปากแต่คำเดียว พระองค์ก็ทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลี โปรดฟังคำภาวนาของประชากรพระเจ้า ที่มาพร้อมหน้ากันอยู่ ณ ที่นี้ เพื่อถวายเกียรติแด่พระมารดานิจจานุเคราะห์ โปรดประทานตามคำวิงวอน และรับการขอบพระคุณจากใจจริงของลูก

ทุกคน: ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ลูกเรียกหาพระนามอันทรงอำนาจของพระแม่ พระแม่เป็นผู้คุ้มครองของผู้เป็น และความรอดของผู้จวนจะสิ้นใจ พระนามของพระแม่ จะติดอยู่กับริมฝีปากของลูกเสมอ โดยเฉพาะในยามถูกประจญ และในวาระใกล้จะตาย พระนามของพระแม่ คือความหวังและอำนาจ ข้าแต่พระแม่เจ้าโปรดช่วยลูกเมื่อลูกเรียกหา ลูกจะไม่พอใจแต่เพียงเอ่ยพระนามพระแม่เท่านั้น ชีวิตประจำวันของลูกก็จะเป็นการประกาศว่า พระแม่คือพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่แท้จริงของลูก

 

บทภาวนาในยามขาดแคลนฝ่ายกาย

ทุกคน: ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ ลูกกราบอยู่ต่อหน้าพระแม่ด้วยความไว้ใจ เป็นอย่างยิ่ง วอนขอความช่วยเหลือจากพระแม่ ในปัญหาชีวิตประจำวัน ความทุกข์ทรมาน มักจะทำให้ลูกท้อถอย การตกทุกข์ได้ยาก และความขาดแคลน ที่แสนจะเจ็บปวด นำความทุกข์มาสู่ชีวิตของลูก ลูกประสบกางเขนแห่งความทรมาน ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ข้าแต่พระมารดาผู้เห็นใจ โปรดสงสารลูกด้วย โปรดจัดหาสิ่งที่ลูกขาดแคลน โปรดให้ลูกพ้นความทุกข์ทรมาน เพราะถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่จะให้ลูกต้องทรมานต่อไปแล้ว ก็โปรดให้ลูกสามารถทนรับทุกอย่าง ด้วยความรักและความอดทน นี่คือพระหรรษทานที่ลูกวอนขอ ลูกมิได้ไว้ใจ ในบุญกุศลของตนเองเลย หากแต่ไว้ใจ ในความรัก และฤทธิ์อำนาจของพระแม่ ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์

 

บทภาวนาของที่ชุมนุม

พระสงฆ์:   เราจงภาวนา
                 โปรดประทานพระปรีชาสุขุม แด่องค์สมเด็จพระสันตะปาปา ...(ชื่อ)... แก่พระสังฆราช ...(ชื่อ)... แก่บรรดาพระสงฆ์ นักบวช บรรดาผู้นำประเทศชาติ จังหวัด และหมู่บ้านของเรา

ทุกคน: พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์ 

 

พระสงฆ์:   โปรดให้มนุษย์ทุกคน ได้เจริญชีวิตเยี่ยงพี่น้องในสังคม ด้วยสันติอันแท้จริง และความความปรองดองฝ่ายศาสนา 

ทุกคน: พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์
 

 

พระสงฆ์:   โปรดให้พระจิตเจ้า ทรงแนะนำบรรดาบุตรธิดาของเรา ในการตัดสินใจเลือกวิธีทางดำเนินชีวิต 

ทุกคน: พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์
 

 

พระสงฆ์:   โปรดให้สัตบุรุษทุกคนมีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ และโปรดให้ผู้ป่วยทุกคน (โดยเฉพาะ...) ได้รับพลานามัยดี กลับคืนมา ตามน้ำพระทัยของพระองค์   

ทุกคน: พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์
 

 

พระสงฆ์:   โปรดแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาพิเศษต่างๆ (ในเขตวัดนี้โดยเฉพาะ...) และโปรดสดับฟังความต้องการของทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้   

ทุกคน: พระเจ้าข้า โปรดสดับฟัง เดชะพระแม่มารีย์
 

 

พระสงฆ์:   จงเสนอความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคน แด่พระมารดานิจจานุเคราะห์
(หยุดครู่หนึ่ง)

 

บทขอบพระคุณ

 

พระสงฆ์:  พระเจ้าข้า โปรดรับการขอบพระคุณ ที่ได้ประทานชีวิตใหม่ คือชีวิตพระหรรษทานให้แก่ลูก

 
ทุกคน: พระเจ้าข้า ลูกขอบคุณพระองค์ เดชะพระแม่มารีย์

 

พระสงฆ์:  ลูกขอบพระคุณเพราะพระหรรษทานต่างๆ ซึ่งลูกได้รับจากพิธีศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร   

ทุกคน:
พระเจ้าข้า ลูกขอบคุณพระองค์ เดชะพระแม่มารีย์

 

พระสงฆ์:  โปรดรับการขอบพระคุณ เพราะพระพรต่างๆ ทั้งฝ่ายวิญญาณและกาย 

ทุกคน:
พระเจ้าข้า ลูกขอบคุณพระองค์ เดชะพระแม่มารีย์

 

พระสงฆ์:  จงขอบคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ เพราะความช่วยเหลือต่างๆ ที่เราได้รับจากพระแม่ 

(หยุดครู่หนึ่ง
)

 

 

บทภาวนาสำหรับผู้ป่วย

พระสงฆ์:   เราจงภาวนา

ทุกคน: พระเจ้าข้า โปรดทอดพระเนตร มายังข้าบริการของพระองค์ ผู้กำลังประสบ ความอ่อนแอฝ่ายกาย โปรดประทาน ความชื่นชมชุบชูวิญญาณ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเนรมิตขึ้น เพื่อว่าเมื่อความเจ็บปวด ได้ทำให้ลูกหมดมลทินแล้ว ลูกจะได้รับการรักษาให้หายในไม่ช้า อาศัยพระเมตตาของพระองค์ เดชะพระคริสตเจ้า อาแมน

พระสงฆ์:   ขอให้พระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่าน เพื่อป้องกัน อยู่ในตัวท่านเพื่อคุ้มครอง อยู่ข้างหน้าท่านเพื่อนำทาง อยู่ข้างหลังเพื่อเฝ้าพิทักษ์ อยู่เหนือท่านเพื่อประทานพระพร เดชะพระนาม + พระบิดา และพระบุตร และพระจิต

ทุกคน:   อาแมน

 

ความเชื่อของที่ชุมนุม
                    (พรมน้ำเสก)                     

 

ทุกคน: ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์ พระแม่ ผู้มั่งมีและเผื่อแผ่ พระแม่เป็นผู้แจกจ่ายพระหรรษทาน ทุกประการ ซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่ลูก พระแม่ คือความหวังของคนบาป พระแม่เจ้าที่รัก ลูกหันมา พึ่งพระแม่ ความรอดของลูก อยู่ในมือของพระแม่ ลูกก็อยู่ในมือของพระแม่ด้วย ลูกแต่ละคนเป็นลูกพระแม่ พระแม่เจ้าที่รัก โปรดปกปักรักษา เพราะถ้าพระแม่ปกป้องแล้ว ก็ไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัว พระแม่ได้วอนขออภัยโทษเพื่อลูก จากองค์ พระคริสตเจ้าแล้ว พระแม่มีอำนาจเหนือนรกทั้งสิ้นรวมกัน เมื่อมีพระแม่อยู่เคียงข้าง ลูกคิดถึงวันเวลา ที่จะพบองค์พระตุลาการ พระบุตรของพระแม่ พระเชษฐาของลูกลูกกลัวอยู่แต่สิ่งเดียวคือ ในยามถูกประจญ ลูกอาจไม่เรียกหาพระแม่ และจะประสบความหายนะ ดังนั้นขอพระแม่ โปรดให้ลูกได้รับการอภัยบาปให้รักพระเยซูเจ้า ให้มีความเพียรจนวาระสุดท้าย และได้รับพระหรรษทาน เพื่อจะได้เรียกหาพระแม่เสมอ ข้าแต่พระมารดานิจจานุเคราะห์

 

บทถวายตัว
(ภาวนาในอาทิตย์แรกของเดือน)
                            

ทุกคน: ลูกขอถวายตัวเพื่อรับใช้พระแม่ ร่วมกับ บรรดาสมาชิกของคณะภราดรภาพของพระแม่ ในที่นี้และทั่วโลก ลูกสัญญาว่าจะรื้อฟื้น การถวายตัวนี้เดือนละครั้ง จะแก้บาป รับศีลบ่อย ๆ ด้วย ลูกวิงวอน ขอพระแม่ได้ประทานพระหรรษทาน ให้ลูกเลียนแบบนักบุญอัลฟอนโซ ผู้รับใช้เรืองนามของพระแม่ ในความรักซึ่งท่านมีต่อพระแม่ และพระบุตรของพระแม่เทอญ

 

การให้พรที่ชุมนุม

พระสงฆ์: เดชะคำเสนอวิงวอนของนักบุญอัลฟอนโซ องค์อุปถัมภ์ของเรา อาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่พึ่งและความหวังของเรา อาศัยพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าและพระผู้ไถ่ ผู้ประทับอยู่ในปังศักดิ์สิทธิ์บนพระแท่นนี้ ขอให้พระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ + พระบิดา และพระบุตร และพระจิต มาสู่ท่านและสถิตอยู่เสมอ

ทุกคน:   อาแมน

 

บทวันทามารีย์

(ยืน)

พระสงฆ์:   บัดนี้ให้เราร่วมใจกับคริสตชน ทุกกาลสมัย สรรเสริญพระแม่ มอบตัวเรา ในความอารักขาอันทรงอำนาจของพระนาง

ทุกคน:   วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพร กว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

พระสงฆ์:  โปรดภาวนาอุทิศแก่ลูกเถิดพระชนนีเจ้าข้า

ทุกคน: เพื่อลูกสมจะได้รับตามคำสัญญา ของพระคริสตเจ้า

พระสงฆ์: เราจงภาวนา ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ประทานพระแม่มารีย์ พระมารดาของพระองค์ ซึ่งลูกพากันมาแสดงความเคารพต่อพระรูปอยู่นี้ ให้เป็นมารดาพร้อมเสมอที่จะช่วยลูก โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดให้ลูกผู้อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระนางอยู่เสมอนี้ ได้มีส่วนในผลแห่งการไถ่บาปของพระองค์ ลูกวอนขอทั้งนี้ อาศัยพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ตลอดนิรันดร

ทุกคน:   อาแมน

 

โอ้พระแม่แผ่เมตตาเป็นอาจิณ

 

โอ้พระแม่แผ่เมตตาเป็นอาจิณ
ทั่วทุกแดนแผ่นดินชนทุกถิ่นพึ่งพา
ชาวเรากราบกรานแทบพระบาทา
สมเพชเมตตาตามคำลูกวิงวอน
ชาวเรามากราบกรานวันทาพระมารดร
โปรดช่วยอวยพรตามลูกวิงวอนเทอญ
 

โอ้ศีลบูชารักษาจิตใจ

(คุกเข่า)

                  

อ้ศีลบูชารักษาจิตใจ
เปิดทางเข้าในประตูสวรรค์
ลูกมีศัตรูต่อสู้ไม่ขาดวัน
โปรดช่วยประกันกำลังวังชา

เชิญคนทั้งหลายถวายสรรเสริญ
เทิดเทินพระนามพระตรีเอกา
ลูกขอพระองค์โปรดพระกรุณา
ประทานชีวานิรันดร อาแมน

โอ้ ศีลมหาสนิท

ลูกประนมเกศก้มกราบกราน
ไหว้พระคริสตเยซู
ทรงเมตตาประทับเชิดชู
อยู่ในเพศปังบูชา

โอ้ ศีลมหาสนิท
โปรดเป็นชีวิตแห่งลูกเทอญ
ลูกกราบทูลเชิญ
โปรดทรงจำเริญในจิตเรา

ลูกมั่นคงในพระสัจจา
“ใครรับกายาของเรา
จะไม่ม้วยรอดพ้นบรรเทา”
โปรดทรงช่วยเราเชื่อมั่น

โอ้ ศีลมหาสนิท
โปรดเป็นชีวิตแห่งลูกเทอญ
ลูกกราบทูลเชิญ
โปรดทรงจำเริญในจิตเรา

 

พระสงฆ์:  พระองค์ได้ประทานอาหารจากสวรรค์แก่มนุษย์ (อัลเลลูยา)

ทุกคน:  อาหารนี้แหละเลี้ยงวิญญาณ ข้าพเจ้าอย่างแท้จริง (อัลเลลูยา)

พระสงฆ์:  เราจงภาวนา ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ประทานพระกายน่าพิศวงนี้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็นอนุสรณ์แห่งพระทรมานของพระองค์ ข้าพเจ้าวิงวอนพระองค์ ได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทุกคนรู้จักเคารพสักการะ พระกายและพระโลหิตของพระองค์เป็นรหัสธรรมศักดิ์สิทธิ์ เพื่อสมจะได้รับผลการไถ่บาปตลอดไป พระองค์ผู้ดำรงชีพและครองราชย์ตลอดนิรันดร

 

ทุกคน:   อาแมน

 

บทสรรเสริญพระเจ้า

 

จงสรรเสริญพระเจ้า

จงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

จงสรรเสริญพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าแท้และมนุษย์แท้

จงสรรเสริญพระนามพระเยซู

จงสรรเสริญพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์

จงสรรเสริญพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์

จงสรรเสริญพระเยซูในศีลมหาสนิท

จงสรรเสริญพระจิตเจ้า พระผู้บรรเทา

จงสรรเสริญพระนางมารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระชนนีของพระเจ้า

จงสรรเสริญการปฏิสนธิศักดิ์สิทธิ์และนิรมลของพระนาง

จงสรรเสริญการรับเกียรติยกเข้าสู่สวรรค์ อย่างรุ่งโรจน์ของพระนาง
จงสรรเสริญพระนามมารีย์ พรหมจารีย์ และมารดา

จงสรรเสริญนักบุญโยเซฟ ภัสดาผู้บริสุทธิ์ยิ่งของพระนาง

จงสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกับทูตสวรรค์ และผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

โอ้ ศีลบูชามหาสนิท


โอ้ ศีลบูชามหาสนิท
โอ้ศีลศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
ชาวเราร่วมกันสรรเสริญ พระองค์
เทิดเทอญพระเกียรตินิรันดร์

 

โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน

(ยืน)


โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน
ให้ลูกหมั่นจรสู่สวรรค์ 
เรือลูกเผชิญพายุน่าหวาดหวั่น
โปรดช่วยป้องกันทุกวันเทอญ

ลูกน่าเวทนาฝ่าดงพงไพร
มีภัยรอบกายไม่ห่างเหิน
โปรดช่วยอำนวยพรให้ลูกเจริญ
เพลิดเพลินแทบพระบาทา

โอ้พระมารดากรุณาวิงวอน
ให้ลูกหมั่นจรสู่สวรรค์
เรือลูกเผชิญพายุน่าหวาดหวั่น
โปรดช่วยป้องกันทุกวันเทอญ

  • Facebook
  • Youtube
  • Line
bottom of page