top of page

บทประจำมิสซา

I. ภาคเริ่มพิธี

 

พระสงฆ์  เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต
(รับ)        อาแมน

 

พระสงฆ์   ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักของพระบิดา และความสนิทสัมพันธ์ของพระจิต สถิตอยู่กับท่านทั้งหลาย
(รับ)        และสถิตกับท่านด้วย 

 

พระสงฆ์ พี่น้องให้เราสำนึกและยอมรับว่าเราเป็นคนบาป เพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควร

               ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ และต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมาย ด้วยกาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป (ข้อน อก หนึ่งครั้ง) ดังนั้นขอพระนางมารีย์ผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอ ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลาย และพี่น้องด้วย ช่วยวิงวอนพระเจ้า เพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ 

พระสงฆ์ ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
(รับ)       อาแมน

 

บทพระเจ้าทรงเมตตา (หรือเพลง)


ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระเมตตาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระเมตตาเทอญ

ข้าแต่พระคริสตเจ้า ทรงพระเมตตาเทอญ
ข้าพระคริสตเจ้า ทรงพระเมตตาเทอญ

ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระเมตตาเทอญ
ข้าแต่พระเจ้า ทรงพระเมตตาเทอญ

บทพระสิริรุ่งโรจน์ (หรือเพลง)


- พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสรวงสวรรค์
* และมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปราน จงประสบสันติสุขบนแผ่นดิน


- ขอสรรเสริญพระองค์
* ขอถวายพระพรแด่พระองค์


- ขอกราบนมัสการพระองค์
* ขอถวายเกียรติแด่พระองค์

- ขอขอบพระคุณเพราะพระองค์ทรงพระเกียรติเลอเลิศ
* พระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชสวรรค์

- ทรงเป็นพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ
* ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียว

- พระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดา และทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า
* พระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ

- พระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก โปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทอญ
* พระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดา ทรงพระกรุณาเทอญ

- ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พรองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์
* พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

- พระองค์เดียวสูงสุด
* ร่วมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาเจ้า อาแมน

 

บทภาวนาของประธาน
พระสงฆ์ ให้เราร่วมใจกันภาวนา...
(รับ) อาแมน

(เชิญนั่ง)

 

II. ภาควจนพิธีกรรม

 

คลิกอ่านบทอ่านประจำวัน

 

นี่คือพระวาจาของพระเจ้า
(รับ)  ขอขอบพระคุณพระเจ้า

 

บทสร้อย (หรือเพลง)
บทอ่านที่สอง...
(เชิญยืน เพื่อถวายเกียรติแด่พระวรสาร)
(อัลเลลูยา อัลเลลูยา)

 

พระสงฆ์ พระเจ้าสถิตกับท่าน
(รับ)    และสถิตกับท่านด้วย

บทอ่านจากพระวรสารโดยนักบุญ...
(รับ)    ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า 

(พระสงฆ์อ่านพระวรสาร)

            นี่คือพระวาจาของพระเจ้า
(รับ)    ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ

(เชิญนั่ง และพระสงฆ์เทศน์สอน)

 

บทยื่นยันความเชื่อ

- ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว

* พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ เนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้

 

- ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า

* ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา

 

- ทรงเป็นพระเจ้า จากพระเจ้า

* ทรงเป็นองค์ความสว่าง จากองค์ความสว่าง

 

- ทรงเป็นพระเจ้าแท้ จากพระเจ้าแท้

* มิได้ทรงถูกสร้าง แต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา

 

- อาศัยพระบุตรนี้ ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา

* เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ เพื่อทรงช่วยเราให้รอด พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์

(ระหว่างที่กล่าวประโยคต่อไปจนถึงคำ “และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ” ทุกคนโค้งคำนับ)

- พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ จากพระนางมารีย์พรหมจารี ด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า
* และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

 

- สมัยปอนทิอัส ปิลาต พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา

*  พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้


- ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม ตามความในพระคัมภีร์

* เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระบิดา


- พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
* รัชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด

- ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิต พระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต

* ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร

 

- ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดา และพระบุตร
* พระองค์ดำรัสทางประกาศก

 

- ข้าพเจ้าเชื่อว่า มีพระศาสนจักร หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องจากอัครสาวก
* ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่า มีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป

 

- ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ

* และคอยชีวิตในโลกหน้า อาเมน

 

 

บทภาวนาเพื่อมวลชน...

 

III. ภาคบูชาขอบพระคุณ

เตรียมเครื่องบูชา (หรือเพลง)

พระสงฆ์ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลก ขอถวายพระพร พระองค์มีพระทัยเมตตา ประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้ อันเป็นผลมาจากแผ่นดิน และน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์ และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิต
(รับ)    ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร

พระสงฆ์  (ภาวนาเบาๆ) ดั่งน้ำและเหล้าองุ่นที่ผสมเข้าด้วยกัน อันเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์นี้ ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมในพระเทวภาพของพระคริสตเจ้าผู้ทรงถ่อมองค์มารับสภาพมนุษย์ 

พระสงฆ์ ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกขอถวายพระพร พระองค์มีพระทัยเมตตา ประทานเหล้าองุ่น ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์ และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลาย
(รับ)    ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร

 

พระสงฆ์ (ภาวนาเบาๆ) ข้าแต่พระเจ้า โปรดทรงพระกรุณายอมรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้ตรมตรอม ถ่อมตน และโปรดให้การบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เป็นที่พบพระทัยเทอญ โปรดชำระล้างความผิดและบาปของข้าพเจ้าให้หมดสิ้นไปเถิด พระเจ้าข้า
(เชิญยืน)

 

พระสงฆ์ พี่น้อง จงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้า และของท่านทั้งหลายเถิด
(รับ)      ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเรา และพระสาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเทอญ

 

บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชา
 

บทขอบพระคุณ
- พระเจ้าสถิตกับท่าน  
* และสถิตกับท่านด้วย

- จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
* เรากำลังระลึกถึงพระองค์

- จงขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
* เหมาะสมและชอบยิ่งนัก

 

พระสงฆ์ ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดร...

 

ศักด์สิทธิ์   ศักด์สิทธิ์   ศักด์สิทธิ์   พระเจ้าจอมจักรวาล
พระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดิน   สาธุการพระเจ้าสูงสุด
ขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้า สาธุการพระเจ้าสูงสุด

(เชิญคุกเข่า)

 

บทขอบพระคุณที่ 2

พระสงฆ์ ข้าแต่พระบิดา พระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง และทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ โปรดพระกรุณาส่งพระจิตเจ้า มาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนเป็นพระกาย † และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า สำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย ก่อนที่พระคริตเจ้าจะทรงมอบพระองค์ เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัย พระองค์ท่านทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ บิออก ประทาน แก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า

“รับปังนี้ไปกินให้ทั่วกัน นี่เป็นกายของเรา ที่จะมอบเพื่อท่าน

ในทำนองเดียวกัน เมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้ว พระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง ประทานแก่บรรดาศิษย์ ตรัสว่า

“รับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกัน นี่เป็นถ้วยโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยง โลหิตที่จะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด”

พระสงฆ์ ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
(รับ) พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์ 
     พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ 
     พระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

 

พระสงฆ์ ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า ขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิต กับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอ โปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิต ของพระคริสตเจ้าแล้ว ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

CC โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ให้มีความรักสมบูรณ์ เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระสังฆราช..... และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า

 

โปรดทรงพระกรุณาระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไป พร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพ ตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน โปรดนำเขาเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด

 

ในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย สมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีย์พรหมจารีพระชนนีพระเจ้า นักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนาง บรรดาอัครสาวก บุญราศรี มรณสักขีชาวไทยและนักบุญทุกท่าน ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมี พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์

(เชิญยืน)

อาศัยพระคริสตเจ้า พร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้า ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ พระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
(รับ)    อาแมน

IV. ภาครับศีลมหาสนิท

 

พระสงฆ์ พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดา เราจึงภาวนาพร้อมกันว่า

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์ทรวงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ

 

พระสงฆ์ โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น โปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ ทรงพระกรุณาให้พ้นบาป และปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆ ตลอดไป ขณะที่หวังจะได้รับความสุข และรอรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
(รับ)   เหตุว่า พระอาณาจักร พระอานุภาพ และพระสิริรุ่งโรจน์ เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร

 

พระสงฆ์ ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า “เรามอบสันติสุขให้ท่าน เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน” โปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้า แต่โปรดทอดพระเนตร เห็นแก่ความเชื่อในพระศาสนจักรของพระองค์ และโปรดให้พระศาสนจักรสงบราบรื่น มีสามัคคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
(รับ)   อาแมน

 

พระสงฆ์ ขอให้สันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
(รับ)    และสถิตกับท่านด้วย

พระสงฆ์ ให้มอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกัน
(เชิญพี่น้องมอบสันติให้แก่กันและกัน ด้วยการไหว้)

 

ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ
ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทอญ
ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก โปรดประทานสันติสุขเทอญ

(เชิญคุกเข่า)

 

พระสงฆ์ (กล่าวเบาๆ ว่า) ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า โปรดอย่าให้การรับพระกายและพระโลหิตของพระองค์ เป็นการตัดสินลงโทษ แต่เพราะพระองค์ทรงพระเมตตา โปรดให้เป็นการคุ้มครอง บำบัดรักษาข้าพเจ้าทั้งกายและใจด้วยเทอญ

 

พระสงฆ์ นี่คือลูกแกะพระเจ้า นี่คือผู้ลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้า ทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
(รับ)   พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้า โปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียว แล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

 

พระสงฆ์  (กล่าวเบาๆ ว่า) ขอพระกายและพรโลหิตของพระคริสตเจ้า ทรงคุ้มครองและนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร

 

(เชิญนั่ง ต่อไปเป็นการรับแผ่นปังศักดิ์สิทธ์ ซึ่งขอสงวนไว้สำหรับผู้ที่เป็นคาทอลิกเท่านั้น)

 

V. ภาคปิดพิธี

 

บทภาวนาหลังรับศีล
(เชิญยืน)

 

พระสงฆ์ ให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้า...
(รับ)     อาแมน

 

การอวยพรปิดพิธี

 

พระสงฆ์ พระเจ้าสถิตกับท่าน
(รับ)     และสถิตกับท่านด้วย

 

พระสงฆ์  และขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ † พระบิดา และพระบุตรและพระจิต ประทานพระพรแก่ท่าน และดำรงอยู่ตลอดไปเทอญ
(รับ)    อาแมน

 

พระสงฆ์  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณจบแล้ว จงไปในสันติสุข   และความรักขององค์พระคริสตเจ้าเถิด
(รับ)      ขอขอบพระคุณพระเจ้า

  • Facebook
  • Youtube
  • Line
bottom of page